Informacije

Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije

Slovenian Greenkeepers Association

Ulica Milana Majcna 16, 1000 Ljubljana
Slovenia, Europe

Kontaktna oseba/contact person:
Boštjan Zupan (predsednik/chairman)

mobile: + 386 (0)31 202 627

E-mail: info@zvgis.si

 
 
 

Objave

Objave

OBJAVA DNEVI IZOBRAŽEVANJ 2021:

Spoštovani člani, obveščamo vas, da žal tudi letos ne bomo mogli izpeljati naših tradicionalnih Dnevov izobraževanj. Program, predavatelji, sponzorji in hotel je bil potrjen, z objavo smo čakali, do konca, vendar nam trenutno spet slabše razmere z covidom, žal ne dopuščajo kakovostne izvedbe konference, tako kot smo si jo zamislili. Hvala za vaše razumevanje in podporo tekom leta.

Dear members, we would like to inform you that unfortunately we will not be able to hold our traditional Education Days this year either. The program, lecturers, sponsors and the hotel were confirmed, we waited until the end with the announcement, but currently the situation with covid is worse again and unfortunately it doesnt allow us to proceed with final preparations on the conference, as we planned. Thank you for your understanding and support throughout the year.
We promise that next year we will prepare a great program with even better speakers and we all will be able to enjoy in their presentations on Days of Education 2022!

 

 

 

Odgovorno vzdrževanje golf igrišč / Responsible Golf Course Management.

 
 
 

LANGUAGES:

 
 
 

Pravilnik o dolžnostih uporabnikov FFS (neuradno prečiščeno besedilo)

Splošna načela:

(1) Uporabnik mora spoštovati načela dobre kmetijske prakse, varstva okolja, integriranega varstva rastlin in drugih postopkov, ki zagotavljajo najmanjšo možno uporabo FFS tako, da ne povzroči nedopustnega onesnaženja okolja.

(2) Uporabnik mora skrbeti, da FFS ne pride v neposreden stik s človekom in do zanašanja:

– v vodotoke, jezera in druge vode,

– v podtalnico,

– v objekte za preskrbo s pitno vodo,

– na sosednje gojene rastline, zemljišča in skladišča kmetijskih proizvodov,

– v objekte za skladiščenje in predelavo rastlin, objekte za rejo in oskrbo živali, če taka uporaba lahko ogrozi zdravje ljudi in živali.

Pravilna uporaba:

(1) FFS je treba uporabljati v skladu z navodilom za uporabo ob upoštevanju navedb in opozoril na etiketi.

(2) Pri tretiranju je treba uporabiti metodo, ki je z vidika dobre kmetijske prakse in varovanja okolja najprimernejša.

(3) Uporabnik mora s FFS rokovati tako, da upošteva določbe predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.

(4) Pri tretiranju v nočnem času je v bližini naselij potrebno upoštevati predpise, ki urejajo javni red in mir.

Preprečevanje imisij:

(1) Tretiranje se mora izvajati na način, ki preprečuje zanašanje na sosednje parcele oziroma sosednje gojene rastline ob upoštevanju hitrosti in smeri vetra.

(2) Če parcela meji na cesto ali pot, kjer se v času tretiranja na izpostavljenem delu sprehajajo ljudje ali prevažajo čebele, ki so zaradi tega lahko izpostavljeni negativnemu vplivu FFS, mora uporabnik tretiranje začasno prekiniti.

(3) Uporabniki, katerih parcele mejijo na vrtce, šolo, otroška in športna igrišča, zdravstvene ustanove, domove upokojencev ali druge podobne objekte, morajo najmanj 24 ur pred uporabo FFS, o tem pisno obvestiti tamkajšnjo upravo objekta. V obvestilu mora biti navedeno trgovsko ime FFS, način, datum in predvidena ura tretiranja.

(4) Traktorske pršilnike in motorne nahrbtne škropilnice je treba uporabljati v oddaljenosti najmanj 20 m od čebelnjaka, objektov iz prejšnjega odstavka, ali stanovanjskega objekta ter njihovih funkcionalnih zemljišč, kjer se zadržujejo ljudje ali gojijo kmetijski pridelki.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek je tretiranje s traktorskim pršilnikom ali motorno nahrbtno škropilnico dovoljeno v manjši razdalji, če imetnik parcele, hišni svet oziroma uprava objekta to pisno dovoli.

Dodatno varstvo čebel:

(1) Cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo.

(2) Uporaba sistemičnih, čebelam nevarnih FFS, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin.

(3) Uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS, je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom.

Uporaba FFS v bližini voda:

(1) Uporabnik FFS mora upoštevati omejitve uporabe na določenih tleh zaradi varstva podzemnih voda in podtalnice, kot je razvidno iz etikete in navodila za uporabo ali prepovedi uporabe posameznih FFS, in upoštevati prepovedi in omejitve uporabe FFS na določenih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda.

(2) Tretiranje, pripravljanje škropilne mešanice in spiranje naprav za nanašanje FFS ni dovoljeno v neposredni bližini izvirov, vodotokov, jezer, drugih voda in objektov za preskrbo s pitno vodo.

(3) Ostankov FFS ni dovoljeno izpirati v vodnjake, ponikovalnico (odtočne odprtine), greznice in kanalizacijo. Zaradi preprečitve onesnaženja podtalnice je pri čiščenju naprav za nanašanje FFS, prepovedano točkovno izpuščanje vode. Vodo, uporabljeno za čiščenje naprav je treba razpršiti na že tretirani površini ali na drugi, biološko aktivni površini.

(4) Pri tretiranju parcel, ki se nahajajo v bližini voda, se mora upoštevati varovalni pas, določen v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda in navedbami na etiketi oziroma v navodilu za uporabo.

Dobra kmetijska praksa pri tretiranju semena s FFS:

(1) Seme se sme tretirati s FFS le v napravah za razkuževanje semenskega materiala, skladnih s pravilnikom, ki ureja pridobitev certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.

(2) Seme smejo v skladu s prejšnjim odstavkom tretirati le fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register dobaviteljev v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in sicer za opravljanje dejavnosti »priprava za trg semena poljščin in zelenjadnic«.

(3) Dodelano seme, ki je že tretirano z insekticidi, se ne sme ponovno tretirati z istimi ali dodatnimi FFS.

Dobra kmetijska praksa pri rokovanju in setvi tretiranega semena:

(1) Pri rokovanju s tretiranim semenom v vrečah je treba ravnati na način, da se preprečijo mehanske poškodbe semena in embalaže ter odpadanje obloge s tretiranega semena.

(2) Pri polnjenju nasipnice sejalnice se iz vreče ne sme stresti prahu, ki je odpadel s tretiranega semena.

(3) Izpraznjene vreče in odpadli prah v vrečah je treba odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.

(4) Neporabljeno tretirano seme je treba do naslednje setve shraniti skupaj z etiketo v dobro zaprtih vrečah in ločeno od ostalega netretiranega semena ali odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.

(5) Pred setvijo tretiranega semena je treba natančno prebrati opozorila in obvestila na etiketi o osebni zaščiti, varovanju okolja in živali ter jih pri setvi dosledno upoštevati. Za setev je treba uporabiti tehnično brezhibne naprave.

(6) Setev semena koruze, tretiranega s FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, se sme izvajati s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami le, če so opremljene z napravo, ki zmanjša odnašanje prašnih delcev v toku izstopajočega zraka v okolico.

(7) Pri setvi semena, tretiranega s FFS, ki so označena kot pticam nevarna, je treba:

- poskrbeti, da je posejano seme popolnoma prekrito z zemljo;

- morebitno raztreseno seme takoj pobrati in odstraniti.

Vodenje evidenc:

(1) Vodenje evidence o uporabi FFS na prostem ter v zaprtih in zavarovanih prostorih je obvezno za:

– tržne pridelovalce rastlin za prehrano ljudi in živali,

– tržne pridelovalce okrasnih rastlin,

– pravne in fizične osebe, ki zatirajo škodljive organizme na nekmetijskih površinah (npr. železniški objekti, letališča, ceste, parkirišča, pokopališča, parki, sprehajalne poti, industrijska dvorišča in podobno),

– pravne in fizične osebe, ki dodelujejo ali razkužujejo semenski material kmetijskih rastlin.

(2) Podatke mora vpisovati uporabnik FFS, hraniti pa jo mora lastnik oziroma upravnik gospodarstva, posestva ali drugega objekta oziroma odgovorna oseba pravne ali fizične osebe na posestvu oziroma v prostorih sedeža podjetja ali poslovne enote pravne ali fizične osebe.

(3) Evidenco je treba voditi po parcelah in kulturah na evidenčnem listu, najmanj v obsegu, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika in na razpolago v elektronski obliki na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava). Če proizvajalec goji isto kulturo na več parcelah, ki so zaokrožena celota in mejijo ena na drugo, lahko za te parcele vodi evidenco na enem evidenčnem listu.

(4) Evidenco iz prejšnjega odstavka mora voditi tudi uporabnik, ki seje tretirano seme, pri čemer se v stolpcu 8 (opombe) vpiše količina tretiranega semena na parcelo.

(5) Če se tretiranje izvaja v zaprtem ali zavarovanem prostoru, železniškem odseku ali drugem objektu, je treba evidenco voditi za vsak objekt, odsek ali nekmetijsko površino posebej.

(6) Evidence iz tega pravilnika je treba hraniti najmanj pet let in morajo biti na vpogled pristojnemu inšpektoratu in upravi.

(7) Pridelovalcem, ki že vodijo predpisane evidence v integrirani pridelavi, ekološki pridelavi ali ukrepih Slovenskega kmetijskega okoljskega programa (SKOP), ni potrebno voditi dodatne evidence iz priloge I tega pravilnika, razen glede datuma tretiranja in datuma spravila pridelka.

Shranjevanje FFS:

(1) FFS morajo biti shranjena v originalni embalaži, ločeno od živil in drugih predmetov splošne rabe, izven dosega otrok, v ustreznih pogojih temperature, vlage in svetlobe, v skladu z navedbami v navodilu proizvajalca.

(2) Uporabnik ne sme posedovati oziroma shranjevati FFS, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji oziroma zanje ni dovoljena uporaba zalog po preteku veljavnosti odločbe o registraciji v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z zalogami in določbami akta, ki ureja prenehanje registracije.

Odpadki FFS:

(1) Če je FFS razvrščeno in označeno kot nevarno, je treba z odpadno embalažo, ostanki, FFS, ki jim je bila odvzeta registracija in odpadki, ki nastanejo pri sanaciji ob nezgodah (v nadaljnjem besedilu: odpadki FFS) ravnati kot z nevarnimi odpadki, v skladu s pravilnikom, ki ureja odpadke. Ostanke FFS je treba odvreči v zbiralnik posebnih odpadkov.

(2) Odpadke FFS, ki jih ni mogoče takoj na primeren način odstraniti, mora uporabnik do odstranitve hraniti v posebnih pokritih, nevnetljivih in nekorozivnih posodah izven dosega otrok.

Obveščanje o nezaželenih vplivih FFS:

Uporabnik FFS mora nemudoma obvestiti upravo oziroma pristojnega kmetijskega inšpektorja o vseh opažanjih v zvezi z možnostjo nevarnega ali neželenega vpliva FFS ali ostankov FFS na zdravje ljudi, živali, okolje, tretirane rastline ali rastline, ki sledijo v kolobarju.

Obveščanje o nesrečah:

V primeru nesreče, v kateri je lahko ogroženo zdravje ljudi, živali ali okolja, mora uporabnik ravnati v skladu z navodilom proizvajalca na etiketi oziroma varnostnem listu ter o nesreči nemudoma obvestiti policijsko ali gasilsko postajo.

Redni pregledi naprav:

(1) Imetniki naprav (v nadaljnjem besedilu: imetniki) lahko uporabljajo le naprave, ki so redno pregledane in imajo znak o rednem pregledu.

(2) Imetniki morajo pridobiti znak o rednem pregledu naprav vsaki dve leti. Prvi redni pregled naprave se opravi tri leta po prvi pridobitvi znaka o rednem pregledu za novo napravo, za katero je bil pridobljen certifikat v skladu s 45. členom tega zakona.

(3) Minister lahko predpiše, da pregled ni obvezen za posamezne vrste naprav, pri katerih uporaba ne vpliva na njihovo učinkovitost in pravilnost nanašanja FFS.

 
 
 

Smernice

Okoljske smernice, ki jih je sprejala FEGGA in njene članice, tudi naše Združenje leta 2000 v Nemčiji.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.